Ν 2472_1997

ΦΕΚ - ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1997-08-21 ΦΕΚ 164  Ν. 2518

2008-10-08 ΦΕΚ 209 Ν. 3707

ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : 2010-05-17 ΦΕΚ 664 Υπ. Απ. 4892-1-76-γ

2010-07-19 ΦΕΚ 1091 Υπ. Απ. 4892-1-76-στ

2011-03-31 ΦΕΚ 61 N. 3938

2012-03-05 ΦΕΚ 606 Υπ. Απ. 1016-109-183

Κατάρτιση Επιπέδου 1 : 2012-05-17 ΦΕΚ 1715-ΓΠ7630

2012-07-18 ΦΕΚ 2160 Υπ. Απ. Β-14135 ΚΕΜΕΑ