ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ SPARTAN

H SPARTAN, αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική διάσταση των ατυχημάτων, καθώς και την αξία της ζωής κάθε ανθρώπου, έχει ως βασική προτεραιότητα να παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της και να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της.

H SPARTAN στοχεύει στην:
• Συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες τις δραστηριότητές της
• Παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
• Εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ
• Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων
• Ικανοποίηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η SPARTAN δεσμεύεται για τα παρακάτω:
• Στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΣΔΑΥ) κατά ISO 45001:2018, μέσα από το οποίο επιδιώκει να αναγνωρίζει όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς κινδύνους για την ΥΑΕ και να καθιερώνει μέτρα για την εξάλειψη, μείωση ή τον έλεγχό τους.
• Τη συμμόρφωση με τις εκάστοτε νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια, καθώς και με τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018.
• Την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση/ ενημέρωση στην ασφάλεια του προσωπικού της, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/ διαδικασιών ασφαλούς εργασίας.
• Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Την ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας.
• Στην υποστήριξη μηχανισμών ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των επιπέδων οργανωτικής δομής της εταιρίας αλλά και με τρίτα πρόσωπα.
• Στον καθορισμό μετρήσιμων στόχων για την ασφάλεια και υγεία, την ανασκόπησή τους και την αξιολόγηση της επίτευξης και της αποτελεσματικότητάς τους.
• Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων.

Η πολιτική της SPARTAN είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο της σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε πελάτη, εργολάβο, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της.

Επικοινωνία
Αγ. Αναργύρων 40, Κορωπί 194 00
Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου, Αθήνα 117 43
info@spartan.gr
210 92 32 437

ΓΕΜΗ: 86872902000

facebook instagram twitter youtube linkedin tik-tok
Εγγραφείτε στο Newsletter μας
 
espa-banner
great-place-to-work-certified
e banner EL